Warunki korzystania z serwisu

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

  • Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
  • Tel.: 22 375 88 88;
  •  E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostepnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 1lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej umowy na opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

  • Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE;

prawo wniesienia skrgi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.

Polityka dotycząca plików „cookies”

W celu poprawnego funkcjonowania i ułatwienia obsługi serwisu strony mogą wykorzystywać pliki „cookies”. Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystywanie tej technologi prosimy o wyłączenie tej funkcjonalności w Państwa przeglądarce lub rezygnacji z dodawania komentarzy.

Planowane pomiary ruchu na potrzeby STEŚ

W dniach 22/23 maja 2018 roku zostaną przeprowadzone pomiary ruchu drogowego w punktach wskazanych w tabeli nr 1 oraz nr 2 poniżej. Zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu, pomiary zostaną przeprowadzone w godzinach szczytu porannego (06:00-10:00) oraz popołudniowego (14:00-18:00). Równolegle do pomiarów relacji skrętnych, zostanie przeprowadzony pomiar 24-godzinny na wybranych przekrojach drogowych (tabela nr 2). Pomiar zostanie przeprowadzony metodą wideo-rejestracji pojazdów. Kategorie pojazdów zostaną przyjęte zgodnie z wytycznymi przeprowadzania pomiarów GPR.

Czytaj dalej Planowane pomiary ruchu na potrzeby STEŚ

Rozpoczęcie etapu STEŚ

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego, prowadzono analizy dla 5 wyodrębnionych korytarzy głównych na odcinku Kłodzko Wrocław. W konsekwencji prowadzonych analiz oraz spotkań z włodarzami oraz instytucjami z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego oraz świdnickiego, Wykonawca zadania zarekomendował do dalszych prac na etapie Studium – Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) dwa warianty kompilacyjne KRP1 i KRP2. Warianty te łączyły optymalne fragmenty korytarzy głównych.

Czytaj dalej Rozpoczęcie etapu STEŚ

Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2

Korytarz KRP1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku i do wysokości miejscowości Dębowina przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 (DK8). Następnie, w pobliżu miejscowości Bardo, przebieg korytarza odsuwa się na południe od drogi istniejącej, tym samym przybliżając się do miejscowości Janowiec. Następnie korytarz przechodzi przez granice gmin Bardo i Ząbkowice Śląskie, gdzie początkowo przebiega po śladzie istniejącym, a następnie w celu ominięcia Ząbkowic Śląskich odchodzi na wschód zbliżając się do miejscowości Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa. Na wysokości miejscowości Zwrócona korytarz KRP1 przecina ponownie istniejącą DK8 i omija po zachodniej stronie miejscowości Sulisławice, Ligota Mała, Nowa Wieś Niemczańska i Kietlin. Na wysokości miejscowości Przystronie, korytarz KRP1 przecina istniejącą DK8 i przechodzi dalej po wschodniej stronie Łagiewnik, krzyżując się z drogą krajową  nr 39 (DK39) i dwukrotnie z  DK8 w okolicy miejscowości Radzików. Od miejscowości Mleczna korytarz KRP1 oddala się na zachód i na wysokości miejscowości Popowice ponownie przecina DK8, przechodząc jednocześnie na jej wschodnią stronę. Następnie  korytarz omija miejscowości Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce i za Kobierzycami ponownie łączy się z istniejącą DK8. Swój bieg kończy za miejscowością Chrzanów, włączając się do obwodnicy Wrocławia.

Czytaj dalej Opisy przebiegu korytarzy rekomendowanych przez projektanta – KRP1, KRP2

Pytania i odpowiedzi

1. Jaki jest cel Studium Korytarzowego?

  • Określenie lokalizacji korytarzy terenowych dla przebiegu wariantów trasy
  • Wstępna analiza potencjalnych wariantów przebiegu DK8 na odcinku Wrocław – Kłodzko
  • Wstępna analiza powiązań zaproponowanych przebiegów DK8 z siecią dróg publicznych.
  • Wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w tym z obszarami i obiektami objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków.
  • Wykluczenie wariantów nierealnych technicznie, nie w pełni bezpiecznych, wątpliwych ekonomicznie, najmniej korzystnych społecznie i przyrodniczo.

Czytaj dalej Pytania i odpowiedzi

Raport z przeglądu obiektów inżynierskich

Poniżej zamieszczony został link do raportu z przeglądu obiektów inżynierskich w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice).
Wizja lokalna, na postawie której został wykonany raport, odbyła się w dniach                        2-6 października 2017 r.

 

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej – 02-06 października 2017 r.

Poniżej zamieszczone zdjęcia stanowią część dokumentacji fotograficznej wykonanej na potrzeby obecnie opracowywanego raportu z przeglądów obiektów mostowych.

Zdjęcie nr 1. Bardo, droga krajowa nr 8 , widok na jezdnię mostu w km 47+301. Po prawej stronie widok na Nysę Kłodzką i kolej – dalej na wschód Góry Bardzkie, gdzie wstępnie rozpatrywany jest w studium korytarzowym tunel na ewentualnym nowym przebiegu drogi krajowej nr 8.

Czytaj dalej Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej – 02-06 października 2017 r.

Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8

Punkt początkowy: km 35+957, tj. zakończenie budowanej obwodnicy Kłodzka (ul. Piłsudskiego)

Punkt końcowy: km 2+100, tj. włączenie do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia

Korytarz K1 rozpoczyna swój bieg w Kłodzku (ul. Piłsudskiego) i po śladzie istniejącej DK8 zbliża się od strony wschodniej do skrzyżowania z DK33, omijając jednocześnie miejscowość Boguszyn.  Dalej, po śladzie istniejącym, korytarz K1 przechodzi do powiatu ząbkowickiego. Korytarz K1 na wysokości gminy Bardo odchodzi od śladu istniejącej DK8 na wschód i ponownie powraca do obecnego przebiegu na wysokości miejscowości Potworów i Przyłęk.  Następnie korytarz kieruje się w stronę Ząbkowic Śląskich przechodząc przez Braszowice oraz na schód od wsi Tarnów. Korytarz K1 omija po zachodniej stronie miasto Ząbkowice Śląskie, a następnie kieruje się dalej na północ po śladzie istniejącym, aż do granicy z powiatem dzierżoniowskim. Na terenie powiatu dzierżoniowskiego korytarz K1 przechodzi na zachód od miejscowości Przerzeczyn-Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Niemcza i Wilków Wielki. Następnie korytarz odchodzi w stronę wschodnią i omija miejscowość Łagiewniki. Po przejściu na zachód od miejscowości Radzików, korytarz K1 pokrywa się ponownie ze śladem istniejącej DK8. Na terenie powiatu wrocławskiego korytarz K1 omija po zachodniej stronie miejscowości Mleczna i Jordanów Śląski oraz po wschodniej Pustków Wilczkowski, Jaszowice, Rolantowice, Cieszyce, Wierzbice i Kobierzyce. Następnie korytarz odchodzi na zachód  i przechodzi pomiędzy miejscowościami Chrzanów i Racławice Wielkie do punktu końcowego włączając się w obwodnicę Wrocławia.
Czytaj dalej Opis przebiegu projektowanych korytarzy DK8