ROBOTY GEOLOGICZNE – Postęp prac

Odcinek IB:

 • Zakończono wykonywanie badań geofizycznych metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych).
 • Trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania).
 • Projekt Robót Geologicznych został złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek II:

 • Trwają badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych).
 • Wykonano badania geologiczne w celu oszacowania ilości odpadów zalegających w obrębie wysypiska w m. Przystronie, które koliduje z projektowaną trasą. Przygotowywana jest nowa Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, która musi zostać zatwierdzona przez Marszałka Województwa
 • Projekt Robót Geologicznych został poprawiany i przesłany Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji w dniu 24.01.2023 r. Po jej uzyskaniu zostanie złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek III:

 • Trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania). Stan zaawansowania prac na koniec stycznia: 90%
 • Opracowywana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projektowa na potrzeby przetargu.

Przebieg S8 względem mpzp – odcinek 3

Poniżej zamieszczono przebieg drogi ekspresowej nr 8 na podkładach uwzględniających dane z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Rysunki zawierają dane w zakresie odcinka realizacyjnego nr 3. Dodatkowo poniżej link do materiałów zawierających przebieg projektowanej drogi z uwzględnieniem struktury własnościowej gruntów.

Linki do pobrania materiałów:
Plan sytuacyjny
Struktura własnościowa gruntów

Roboty Geologiczne

Odcinek IB:

 • Wykonywane są badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych). Stan zaawansowania badań geofizycznych na koniec października: 95%.
 • Projekt Robót Geologicznych został poprawiany i przesłany Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji w dniu 27.10.2022 r. Po jej uzyskaniu zostanie złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek II:

 • Wykonywane są badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych). Stan zaawansowania badań geofizycznych na koniec października: 67%.
 • W celu usunięcia odpadów zalegających w obrębie wysypiska w m. Przystronie, które koliduje z projektowaną trasą, wykonano odkrywki, prowadzone są badania geofizyczne oraz przygotowywana jest nowa Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, która musi zostać zatwierdzona przez Marszałka Województwa
 • Opracowywany jest Projekt Robót Geologicznych.

Odcinek III:

 • Projekt Robót Geologicznych został zatwierdzony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja o zatwierdzeniu stała się ostateczna w dniu 22.09.2022 r.
 • Od końca września trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania). Stan zaawansowania prac na koniec października: 20%
 • Prowadzone są badania geofizyczne przy użyciu metody ERT (tomografia elektrooporowa). Stan zaawansowania badań na koniec października: 70%.

Nadchodzą zmiany w przepisach i wytycznych

Informujemy, że dnia 20. lipca 2022r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 21. września bieżącego roku. Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg zawarto w jednym rozporządzeniu zamiast obowiązujących obecnie trzech (1. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 2. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz 3. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych).
Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, nowe regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych i nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to do tej pory.

Wymagania te z kolei zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Zostaną tam również wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS będą zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych.
Dotychczas opublikowane następujące wzorce i standardy (WiS):
– WR-D-11-1 –Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe,
– WR-D-23 – Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu,
– WR-D-32-1 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,
– WR-D-32-2 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne,
– WR-D-41-3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych,
 WR-D-41-4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych,
– WR-D-63 – Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg,
– WR-D-64 – Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg,
oraz:
– WR-M-11 – Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą,
– WR-M-12 – Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych,
– WR-M-21-1 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji,
– WR-M-21-2 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych,
– WR-M-22 – Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce:
o Rozdziały 1 i 2 – Przedmiot i zakres stosowania; Wykaz opracowań powołanych,
o Rozdział 3 – Wiadukt żelbetowy o schemacie ramowym,
o Rozdział 4 – Most gruntowo-powłokowy z blach falistych o schemacie ramowym,
o Rozdział 5 – Wiadukt z belek prefabrykowanych o schemacie belki swobodnie podpartej,
o Rozdział 6 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie ramowym,
o Rozdział 7 – Wiadukt betonowy sprężony o schemacie belki ciągłej,
o Rozdział 8 – Estakada betonowa z belek prefabrykowanych o schemacie belki ciągłej,
o Rozdział 9 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej,
o Rozdziały 10 i 11 – Wiadukt dla pieszych i rowerów ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej; Podsumowanie,
– WR-M-23 – Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem,
– WR-M-31 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-32 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-41 – Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-42 – Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli,
– WR-M-51 – Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich,
– WR-M-71 – Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-72 – Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich,
– WR-M-81 – Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich + Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

WiS nie zastępują i nie konkurują z Polskimi Normami (PN). Stanowią uzupełnienie zasobów wiedzy technicznej, w szczególności w obszarach dotychczas nieobjętych normalizacją. W przeciwieństwie do PN, dostęp do WiS jest bezpłatny. Za opracowywanie i dystrybucję PN odpowiedzialny jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizująca niezależna od ministra właściwego do spraw transportu, z kolei za WiS odpowiada minister właściwy do spraw transportu.

Dla zainteresowanych szczegółami nowego rozporządzenia oraz WiS poniżej zamieszczamy linki do:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
oraz
Wytycznych i standardów (WiS).

Przekrój drogi S8

Przekrój Drogi Głównej (S8) na wszystkich 3 odcinkach realizacyjnych będzie wykonany jako dwujezdniowy, zgodnie z ogólnym przekrojem normalnym zgodnym z poniższymi schematami. Przekrój na odcinku nr 3 będzie dodatkowo umożliwiał rozbudowę drogi do przekroju docelowego 2×3 – przekrój zapewnia rezerwę w pasie dzielącym.

Przekrój normalny na odc. 1B

Przekrój normalny na odc. 2

Przekrój normalny na odc.3

Zmiana nazw węzłów

Informujemy, iż w związku z weryfikacją dotychczasowego nazewnictwa węzłów drogowych na drodze ekspresowej S8 na trasie Wrocław – Bardo doszło do następujących zmian:

 1. z planowanego w. (węzła) Chrzanów na w. Kobierzyce Północ;
 2. z planowanego w. Owsianka na w. Kobierzyce Południe;
 3. planowany w. Jordanów Śląski pozostaje bez zmian;
 4. z planowanego w. Trzebnik na w. Łagiewniki Północ;
 5. z planowanego w. Łagiewniki na w. Łagiewniki Zachód;
 6. planowany w. Niemcza pozostaje bez zmian;
 7. z planowanego w. Bobolice na w. Ząbkowice Śląskie Północ;
 8. z planowanego w. Jaworek na w. Ząbkowice Śląskie Wschód;
 9. planowany w. Bardo pozostaje bez zmian.

Poniżej prezentujemy graficzne wskazanie w/w zmian na Planie lokalizacyjnym drogi:
Plan lokalizacyjny – nowe nazwy węzłów

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 16. listopada 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie Łagiewniki w wariancie WPR1.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 379/2020, 135/2021, 268/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Ząbowice Śląskie – Łagiewniki.

Pośród planowych prac na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– Ząbkowice Śląskie Północ (dawniej węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D,
– Niemcza – połączy S8 z obecną DK8.

Treść obwieszczenia i decyzji dostępna jest pod poniższymi adresami stron:
LINK1 RDOŚ,
LINK2 RDOŚ,
DECYZJA RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA.