Nadchodzą zmiany w przepisach i wytycznych

Informujemy, że dnia 20. lipca 2022r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 21. września bieżącego roku. Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg zawarto w jednym rozporządzeniu zamiast obowiązujących obecnie trzech (1. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 2. – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz 3. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych).
Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia, nowe regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych i nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak miało to do tej pory.

Wymagania te z kolei zostaną uszczegółowione we wzorcach i standardach (WiS) rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Zostaną tam również wskazane metody, parametry, opisy procedur, technik i podejścia metodycznego oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym WiS będą zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych, metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych.
Dotychczas opublikowane następujące wzorce i standardy (WiS):
– WR-D-11-1 –Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe,
– WR-D-23 – Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o dodatkowe pasy ruchu,
– WR-D-32-1 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,
– WR-D-32-2 – Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne,
– WR-D-41-3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych,
 WR-D-41-4 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych,
– WR-D-63 – Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części dróg,
– WR-D-64 – Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg,
oraz:
– WR-M-11 – Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą,
– WR-M-12 – Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych,
– WR-M-21-1 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji,
– WR-M-21-2 – Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych,
– WR-M-22 – Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce:
o Rozdziały 1 i 2 – Przedmiot i zakres stosowania; Wykaz opracowań powołanych,
o Rozdział 3 – Wiadukt żelbetowy o schemacie ramowym,
o Rozdział 4 – Most gruntowo-powłokowy z blach falistych o schemacie ramowym,
o Rozdział 5 – Wiadukt z belek prefabrykowanych o schemacie belki swobodnie podpartej,
o Rozdział 6 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie ramowym,
o Rozdział 7 – Wiadukt betonowy sprężony o schemacie belki ciągłej,
o Rozdział 8 – Estakada betonowa z belek prefabrykowanych o schemacie belki ciągłej,
o Rozdział 9 – Most zespolony ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej,
o Rozdziały 10 i 11 – Wiadukt dla pieszych i rowerów ze stalowych belek walcowanych o schemacie belki ciągłej; Podsumowanie,
– WR-M-23 – Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem,
– WR-M-31 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-32 – Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-41 – Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-42 – Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli,
– WR-M-51 – Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony środowiska na drogowych obiektach inżynierskich,
– WR-M-71 – Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych obiektów inżynierskich,
– WR-M-72 – Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych obiektach inżynierskich,
– WR-M-81 – Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich + Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

WiS nie zastępują i nie konkurują z Polskimi Normami (PN). Stanowią uzupełnienie zasobów wiedzy technicznej, w szczególności w obszarach dotychczas nieobjętych normalizacją. W przeciwieństwie do PN, dostęp do WiS jest bezpłatny. Za opracowywanie i dystrybucję PN odpowiedzialny jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizująca niezależna od ministra właściwego do spraw transportu, z kolei za WiS odpowiada minister właściwy do spraw transportu.

Dla zainteresowanych szczegółami nowego rozporządzenia oraz WiS poniżej zamieszczamy linki do:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
oraz
Wytycznych i standardów (WiS).

Przekrój drogi S8

Przekrój Drogi Głównej (S8) na wszystkich 3 odcinkach realizacyjnych będzie wykonany jako dwujezdniowy, zgodnie z ogólnym przekrojem normalnym zgodnym z poniższymi schematami. Przekrój na odcinku nr 3 będzie dodatkowo umożliwiał rozbudowę drogi do przekroju docelowego 2×3 – przekrój zapewnia rezerwę w pasie dzielącym.

Przekrój normalny na odc. 1B

Przekrój normalny na odc. 2

Przekrój normalny na odc.3

Zmiana nazw węzłów

Informujemy, iż w związku z weryfikacją dotychczasowego nazewnictwa węzłów drogowych na drodze ekspresowej S8 na trasie Wrocław – Bardo doszło do następujących zmian:

  1. z planowanego w. (węzła) Chrzanów na w. Kobierzyce Północ;
  2. z planowanego w. Owsianka na w. Kobierzyce Południe;
  3. planowany w. Jordanów Śląski pozostaje bez zmian;
  4. z planowanego w. Trzebnik na w. Łagiewniki Północ;
  5. z planowanego w. Łagiewniki na w. Łagiewniki Zachód;
  6. planowany w. Niemcza pozostaje bez zmian;
  7. z planowanego w. Bobolice na w. Ząbkowice Śląskie Północ;
  8. z planowanego w. Jaworek na w. Ząbkowice Śląskie Wschód;
  9. planowany w. Bardo pozostaje bez zmian.

Poniżej prezentujemy graficzne wskazanie w/w zmian na Planie lokalizacyjnym drogi:
Plan lokalizacyjny – nowe nazwy węzłów

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 16. listopada 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie Łagiewniki w wariancie WPR1.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 379/2020, 135/2021, 268/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Ząbowice Śląskie – Łagiewniki.

Pośród planowych prac na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– Ząbkowice Śląskie Północ (dawniej węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D,
– Niemcza – połączy S8 z obecną DK8.

Treść obwieszczenia i decyzji dostępna jest pod poniższymi adresami stron:
LINK1 RDOŚ,
LINK2 RDOŚ,
DECYZJA RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA.

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 13. października 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 12 października 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 68/2021, 90/2021 i 240/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla ww. przedsięwzięcia udostępniono 13. października 2021r. na stronie BIP RDOŚ (http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Bardo – Ząbowice Śląskie.

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) o dł. ok. 14,1 km wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Bardo (połączenie z obecną DK 8),
– węzła Jaworek – w przyszłości: Ząbkowice Śląskie Południe (połączenie z DW nr 385).
Trasa w większości zostanie poprowadzona nowym śladem.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku III Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 30 sierpnia 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1 – rekomendowanym przez GDDKiA. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 246/2020, 63/2021 i 195/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy podkreśli, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Łagiewniki (połączenie z DW nr 384),
– węzła Trzebnik (połączenie z DK nr 8 i DK nr 39),
– węzła Jordanów Śląski (połączenie z DK nr 8, DP 2075D oraz DP 1989),
– węzła Owsianka (połączenie z DW nr 346),
– węzła Chrzanów (połączenie z DK nr 8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8).
Ponadto na trasie odcinka objętej decyzją zaplanowano lokalizację:
– Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – między węzłami Chrzanów a Owsianka
– oraz Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) – w obszarze węzła Jordanów Śląski.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK

Zebranie informacji w toku postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S8 na odc. Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odc. realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy o kolejnym kroku ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w/w odcinka drogi S8.

Dnia 25 sierpnia 2021 r. opublikowano obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.13, w sprawie zebrania materiału dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia w nim, że pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Inwestor, w odpowiedzi na pismo tutejszego organu z dnia 9 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ.420.6.2021.AMA.12, odniósł się do zagadnień poruszanych w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, iż tutejszy organ zebrał materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, mogą zapoznawać się z w/w materiałem dowodowym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław w godzinach 8:00 – 14:00 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania pod w/w adresem. Strony chcące uzyskać wgląd do akt proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie (na nr tel.: 71 747 93 00) lub drogą elektroniczną (pod adresem mailowym: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl) ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (z zakresu czasu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).

Rozstrzygnięcie kończące przedmiotowe postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w BIP). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dostępne jest pod poniższym adresem:
LINK