POSTĘP PRAC W ZAKRESIE GEOLOGICZNYM

Odcinek IB:

 • Zakończono wszystkie badania geologiczne.
 • Trwa opracowywanie Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.

Odcinek II:

 • Zakończono wszystkie badania geofizyczne, które były wykonywane dwiema metodami: ERT – tomografia elektrooporowa i SRT – metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych.
 • Projekt Robót Geologicznych został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski w dn. 28 lipca br.
 • Wykonywane są badania podłoża za pomocą otworów i sondowań (por. zdjęcia)
 • Stan zaawansowania prac terenowych prowadzonych w oparciu o Program Badań Geotechnicznych: 37% otworów i 25% sondowań.
 • Stan zaawansowania prac terenowych prowadzonych w oparciu o Projekt Robót Geologicznych: 30% otworów i 23% sondowań

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z PRAC TERENOWYCH W ZAKRESIE GEOLOGICZNYM

Wzsp-73+735_66_0,0-4,0
Wzsp-73+735_66_wiercenie
S8 Odc. II

Inwazyjne gatunki obce (IGO)

Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka. W szczególności IGO oddziałują negatywnie na różnorodność biologiczną, w tym na zmniejszenie populacji lub eliminowanie gatunków rodzimych, poprzez konkurencję pokarmową, drapieżnictwo lub przekazywanie patogenów oraz zakłócanie funkcjonowania ekosystemów.

Do najbardziej inwazyjnych gatunków roślin w Polsce należy zaliczyć:

 1. Ambrozja bylicolistna. 
 2. Kabomba karolińska. 
 3. Barszcz Mantegazziego.
 4. Barszcz Sosnowskiego.
 5. Rdestowiec sachaliński.
 6. Rdestowiec japoński. 
 7. Bożodrzew gruczołowaty.

Więcej informacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod linkiem https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-gatunki-obce3

Przetarg na budowę trasy S8 – odcinek III

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony przetarg w formule „Projektuj i buduj” na wykonanie trasy ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Łagiewniki (odcinek III). Zakres realizacji został podzielony na trzy zadania:

 1. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław –Kłodzko, zadanie 1 od węzła Kobierzyce Północ (z węzłem) do węzła Kobierzyce Południe (z węzłem) o długości ok. 7,5 km (pododcinek 3c)
 2. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 2 od węzła Kobierzyce Południe (bez węzła) do węzła Jordanów Śląski (z węzłem) o długości ok. 13,8 km (pododcinek 3b)
 3. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 2 od węzła Kobierzyce Południe (bez węzła) do węzła Jordanów Śląski (z węzłem) o długości ok. 13,8 km (pododcinek 3a)

Więcej informacji dostępne jest na stronie GDDKiA wskazanej poniżej:
https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/kolejny-krok-zblizajacy-nas-do-budowy-s8-od-wroclawia-do-lagiewnik

Na poniższej stronie mogą Państwo pobrać wizualizację przebiegu trasy S8 na w/w zadaniach:
https://drive.google.com/file/d/1XGSxxckM38fGOA2hhYH0ue5s3xN3xd3C/view?usp=share_link

POSTĘP PRAC W ZAKRESIE GEOLOGICZNYM

Odcinek IB:

 • Trwają roboty geotechniczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania).

Odcinek II:

 • Zakończono badania geofizyczne. Trwają prace przygotowawcze nad rozpoczęciem robót geotechnicznych – rozpoznaniem podłoża (odwierty i sondowania)

Odcinek III:

 • Zakończono roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania). Wykonano również odwierty rdzeniowe na obszarach występowania skały.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z PRAC TERENOWYCH W ZAKRESIE GEOLOGICZNYM

ROBOTY GEOLOGICZNE – Postęp prac

Odcinek IB:

 • Zakończono wykonywanie badań geofizycznych metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych).
 • Trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania).
 • Projekt Robót Geologicznych został złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek II:

 • Trwają badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych).
 • Wykonano badania geologiczne w celu oszacowania ilości odpadów zalegających w obrębie wysypiska w m. Przystronie, które koliduje z projektowaną trasą. Przygotowywana jest nowa Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, która musi zostać zatwierdzona przez Marszałka Województwa
 • Projekt Robót Geologicznych został poprawiany i przesłany Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji w dniu 24.01.2023 r. Po jej uzyskaniu zostanie złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek III:

 • Trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania). Stan zaawansowania prac na koniec stycznia: 90%
 • Opracowywana jest dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz projektowa na potrzeby przetargu.

Przebieg S8 względem mpzp – odcinek 3

Poniżej zamieszczono przebieg drogi ekspresowej nr 8 na podkładach uwzględniających dane z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Rysunki zawierają dane w zakresie odcinka realizacyjnego nr 3. Dodatkowo poniżej link do materiałów zawierających przebieg projektowanej drogi z uwzględnieniem struktury własnościowej gruntów.

Linki do pobrania materiałów:
Plan sytuacyjny
Struktura własnościowa gruntów

Roboty Geologiczne

Odcinek IB:

 • Wykonywane są badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych). Stan zaawansowania badań geofizycznych na koniec października: 95%.
 • Projekt Robót Geologicznych został poprawiany i przesłany Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji w dniu 27.10.2022 r. Po jej uzyskaniu zostanie złożony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego.

Odcinek II:

 • Wykonywane są badania geofizyczne metodami ERT (tomografia elektrooporowa) oraz SRT (metoda sejsmicznych badań refrakcyjnych). Stan zaawansowania badań geofizycznych na koniec października: 67%.
 • W celu usunięcia odpadów zalegających w obrębie wysypiska w m. Przystronie, które koliduje z projektowaną trasą, wykonano odkrywki, prowadzone są badania geofizyczne oraz przygotowywana jest nowa Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów, która musi zostać zatwierdzona przez Marszałka Województwa
 • Opracowywany jest Projekt Robót Geologicznych.

Odcinek III:

 • Projekt Robót Geologicznych został zatwierdzony w organie administracji geologicznej Urzędu Marszałkowskiego. Decyzja o zatwierdzeniu stała się ostateczna w dniu 22.09.2022 r.
 • Od końca września trwają roboty geologiczne – rozpoznanie podłoża (odwierty i sondowania). Stan zaawansowania prac na koniec października: 20%
 • Prowadzone są badania geofizyczne przy użyciu metody ERT (tomografia elektrooporowa). Stan zaawansowania badań na koniec października: 70%.