Wszystkie wpisy, których autorem jest Agnieszka Rydzewska

Przekrój drogi S8

Przekrój Drogi Głównej (S8) na wszystkich 3 odcinkach realizacyjnych będzie wykonany jako dwujezdniowy, zgodnie z ogólnym przekrojem normalnym zgodnym z poniższymi schematami. Przekrój na odcinku nr 3 będzie dodatkowo umożliwiał rozbudowę drogi do przekroju docelowego 2×3 – przekrój zapewnia rezerwę w pasie dzielącym.

Przekrój normalny na odc. 1B

Przekrój normalny na odc. 2

Przekrój normalny na odc.3

Zmiana nazw węzłów

Informujemy, iż w związku z weryfikacją dotychczasowego nazewnictwa węzłów drogowych na drodze ekspresowej S8 na trasie Wrocław – Bardo doszło do następujących zmian:

  1. z planowanego w. (węzła) Chrzanów na w. Kobierzyce Północ;
  2. z planowanego w. Owsianka na w. Kobierzyce Południe;
  3. planowany w. Jordanów Śląski pozostaje bez zmian;
  4. z planowanego w. Trzebnik na w. Łagiewniki Północ;
  5. z planowanego w. Łagiewniki na w. Łagiewniki Zachód;
  6. planowany w. Niemcza pozostaje bez zmian;
  7. z planowanego w. Bobolice na w. Ząbkowice Śląskie Północ;
  8. z planowanego w. Jaworek na w. Ząbkowice Śląskie Wschód;
  9. planowany w. Bardo pozostaje bez zmian.

Poniżej prezentujemy graficzne wskazanie w/w zmian na Planie lokalizacyjnym drogi:
Plan lokalizacyjny – nowe nazwy węzłów

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 16. listopada 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie Łagiewniki w wariancie WPR1.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 379/2020, 135/2021, 268/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Ząbowice Śląskie – Łagiewniki.

Pośród planowych prac na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– Ząbkowice Śląskie Północ (dawniej węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D,
– Niemcza – połączy S8 z obecną DK8.

Treść obwieszczenia i decyzji dostępna jest pod poniższymi adresami stron:
LINK1 RDOŚ,
LINK2 RDOŚ,
DECYZJA RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA.

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 13. października 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 12 października 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 68/2021, 90/2021 i 240/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla ww. przedsięwzięcia udostępniono 13. października 2021r. na stronie BIP RDOŚ (http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Bardo – Ząbowice Śląskie.

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) o dł. ok. 14,1 km wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Bardo (połączenie z obecną DK 8),
– węzła Jaworek – w przyszłości: Ząbkowice Śląskie Południe (połączenie z DW nr 385).
Trasa w większości zostanie poprowadzona nowym śladem.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA

Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku III Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 30 sierpnia 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1 – rekomendowanym przez GDDKiA. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 246/2020, 63/2021 i 195/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy podkreśli, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Łagiewniki (połączenie z DW nr 384),
– węzła Trzebnik (połączenie z DK nr 8 i DK nr 39),
– węzła Jordanów Śląski (połączenie z DK nr 8, DP 2075D oraz DP 1989),
– węzła Owsianka (połączenie z DW nr 346),
– węzła Chrzanów (połączenie z DK nr 8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8).
Ponadto na trasie odcinka objętej decyzją zaplanowano lokalizację:
– Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – między węzłami Chrzanów a Owsianka
– oraz Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) – w obszarze węzła Jordanów Śląski.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK

Zebranie informacji w toku postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S8 na odc. Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odc. realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy o kolejnym kroku ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w/w odcinka drogi S8.

Dnia 25 sierpnia 2021 r. opublikowano obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.13, w sprawie zebrania materiału dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia w nim, że pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Inwestor, w odpowiedzi na pismo tutejszego organu z dnia 9 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ.420.6.2021.AMA.12, odniósł się do zagadnień poruszanych w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, iż tutejszy organ zebrał materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, mogą zapoznawać się z w/w materiałem dowodowym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław w godzinach 8:00 – 14:00 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania pod w/w adresem. Strony chcące uzyskać wgląd do akt proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie (na nr tel.: 71 747 93 00) lub drogą elektroniczną (pod adresem mailowym: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl) ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (z zakresu czasu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).

Rozstrzygnięcie kończące przedmiotowe postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w BIP). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dostępne jest pod poniższym adresem:
LINK

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie – pododcinka IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2021r., znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.10, w sprawie przystapieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie, informujemy o rozpoczęciu w najbliższych dniach konsultacji społecznych w tej sprawie.

Konsultacje społeczne w ramach procedury wydawania DŚU będą trwały od dnia 28-06-2021 r. do dnia 27-07-2021 r. (włącznie). W tych dniach każdy może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania do RDOŚ.

W trakcie trwania konsultacji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” – LINK oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego III Łagiewniki- Wrocław (Magnice)

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak WOOŚ.420.41.2020.JS.25,
w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice), informujemy iż 6. maja bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy w/w odcinka drogi ekspresowej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do dnia 4 czerwca 2021 r.

Od 6 maja do 4 czerwca bieżącego roku wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która to dokumentacja dostępna jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
oraz na poniżej stronie internetowej obwieszczenia:
LINK.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr IB

Informujemy, że w dniu 7.04.2021r. , Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek I