Wszystkie wpisy, których autorem jest Weronika Jedynak

Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2021r., znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.10, w sprawie przystapieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, informujemy o rozpoczęciu w najbliższych dniach konsultacji społecznych w tej sprawie.

Konsultacje społeczne w ramach procedury wydawania DŚU będą trwały od dnia 12-07-2021 r. do dnia 10-08-2021 r. (włącznie). W tych dniach każdy może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania do RDOŚ.

W trakcie trwania konsultacji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” – LINK oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Wariant rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na KOPI

W ramach posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko” zarekomendowano przebieg przyszłej drogi ekspresowej S8 będący kompilacją wariantów odcinków decyzyjnych A2_B4_C4_D2+D3_E2, gdzie odcinek decyzyjny D3 został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39 (wyprowadzenie nowym śladem DK39 z miejscowości Łagiewniki).

Wybór wariantu rekomendowanego poprzedzony był przeprowadzeniem analizy wielokryterialnej uwzględniającej aspekty społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i techniczne dla każdego z proponowanych rozwiązań.

Ze względu na trwający proces kompletowania materiałów do wniosków o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych S8: Kłodzko-Ząbkowice Śląskie; Ząbkowice Śląskie-Łagiewniki; Łagiewniki-Wrocław (Magnice), złożenie wniosków o wydanie decyzji DŚU będzie następowało sukcesywanie w III i IV kwartale tego roku. Pierwszy wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice)-Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice Śląskie-Kłodzko. W toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Na podstawie konsultacji, zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz RDOŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony do dalszej realizacji.

Realizację ok. 80-kilometrowego odcinka przyszłej S8 podzielono na krótsze odcinki: Kłodzko-Ząbkowice Śląskie, Ząbkowice Śląskie-Łagiewniki, Łagiewniki-Wrocław (Magnice). Taki podział inwestycji na trzy krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie tej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf planu lokalizacyjnego i planu orientacyjnego dla przebiegu wariantu zarekomendowanego w ramach posiedzenia KOPI do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Jesteśmy po posiedzeniu KOPI

Informujemy, że w dniach 21-22 kwietnia br. miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy udziale wszystkich zaproszonych przedstawicieli samorządów administracji państwowej, gestorów sieci i urzdzeń oraz interesariuszy zainteresowanych przebiegiem nowych wariantów projektowanej drogi S8. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, posiedzenie przeprowadzone było w trybie zdalnym przez aplikacje internetowe z wirtualnym udziałem uczestników.

Po posiedzeniu Wykonawca przystąpił do aktualizacji dokumentacji z uwzględnieniem przedstawionych uwag i opinii.

Prace te są aktualnie w toku.

Więcej o posiedzeniu KOPI:

 https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37414/Posiedzenia-KOPI-dla-S8-Wroclaw-Klodzko-juz-za-nami

Informujemy, że w następnej aktualizacji strony www Wykonawca poda szczegóły.

Zachęcamy do zapoznania się z szerszym materiałem dot. inwestycji:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37863/Zblizamy-sie-do-wydluzenia-S8-z-Wroclawia-do-Klodzka

Aktualizacja rozwiązań projektowych

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków uaktualnionych planów lokalizacyjnych wraz z legendami dla planowanych przebiegów projektowanej inwestycji. Przedstawione przebiegi będą stanowiły podstawę przygotowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zakresie oddziaływania inwestycji na otoczenia prace analityczne są w toku. Po ich zakończeniu i akceptacji Zamawiającego, rysunki z lokalizacją urządzeń ochrony środowiska i obszarami oddziaływania akustycznego zostaną upublicznione na stronie internetowej zadania.

Spotkania informacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz biuro projektowe Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce (JACOBS) zapraszają do udziału w prezentacjach publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” – etap II zadania, STEŚ

Zainteresowanych informujemy, że w dniach od 22.05.2019 r. do 11.06.2019 r., w Urzędach Gmin, można zapoznać się z materiałami dotyczącymi przebiegów wariantów wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Materiały te dostępne są również na stronie internetowej: www.dk8.pl. W ramach akcji informacyjnej odbędą się spotkania, podczas których zaprezentowane zostaną rozwiązania projektowe dla tego zadania. Przed każdym spotkaniem odbędzie się dyżur projektanta, podczas którego będzie można uzyskać odpowiedź na indywidualne pytania.

Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S

W dniu 08 września 2018 r. został podpisany przez Ministra Infrastruktury Aneks do Programu Inwestycji dla przedmiotowego zadania w którym to zostało potwierdzone, że droga krajowa na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko będzie o parametrach klasy S i przekroju 2×2 na całej swojej długości.

Czytaj dalej Droga krajowa nr 8 na odcinku Kodzko – Wrocława w klasie S