Kontakt

 

Inwestor:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
Tel: 71 334 73 00
Fax. 71 367 17 69
e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Kontakt dla mediów:
Magda Szumiata
Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej
tel. +48 71 334 73 14
e-mail: mszumiata@gddkia.gov.pl

         Wykonawca:

 

Halcrow Group Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul. Wspólna 47/49
00 – 684 Warszawa
Tel. 22 163 65 02
Fax. 22 163 65 99
e-mail: dk8@ch2m.com
warsaw.office@jacobs.com

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad  o danych kontaktowych:
Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy na opracowanie STEŚ dla rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) wraz z budową obwodnic miejscowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.