O projekcie

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

Umowa na prace projektowe nr O.WR.D-3.2413.213.2015  została podpisana 29 grudnia 2016 w siedzibie wrocławskiego Oddziału GDDKiA pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce, spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej CH2M.

W ramach realizacji projektu Wykonawca wykonuje opracowania w zakresie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. Przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu trasy, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Koncepcji Programowej (KP) praz dostosowania wzorcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opracowanego przez GDDKiA do wymagań przedmiotowej inwestycji.

Parametry techniczne projektowanej drogi DK8

  • kategoria drogi: krajowa
  • klasa techniczna: S (ekspresowa)
  • prędkość projektowa: 100 km/h (poza terenem zabudowy),  70 km/h ( w terenie zabudowy)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5m
  • szerokośc pasa awarynego: 2,5m
  • nawierzchnia: bitumiczna
  • dostępność do S8 realizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów
  • przekrój poprzeczny: 2×2 (droga dwujezdniowa, dwupasowa)
  • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” zlokalizowane będzie w południowo-zachodniej Polsce.

Województwo: dolnośląskie

Podregiony: wrocławski, wałbrzyski

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wrocławski, ząbkowicki

Gminy: Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie,  Ciepłowody, Bardo, Sobótka, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie,  Jordanów Śląski, Kłodzko (gmina wiejska i miejska), Niemcza,  Łagiewniki