Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego III Łagiewniki- Wrocław (Magnice)

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak WOOŚ.420.41.2020.JS.25,
w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice), informujemy iż 6. maja bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy w/w odcinka drogi ekspresowej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do dnia 4 czerwca 2021 r.

Od 6 maja do 4 czerwca bieżącego roku wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która to dokumentacja dostępna jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
oraz na poniżej stronie internetowej obwieszczenia:
LINK.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr IB

Informujemy, że w dniu 7.04.2021r. , Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek I

Przebieg projektowanej drogi S8 na odcinku realizacyjnym IB

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf. rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na odcinku realizacyjnym IB.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na odcinku realizacyjnym IB wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Bardo, Potworów, Braszowice, Pawłowice, Grochowiska, Strąkowa, Ząbkowice Śląskie, Jaworek.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka nr 1B

W dniu 25.02.2021 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr 1B Bardo – Ząbkowice Śląskie.

W ramach zadania, odcinek realizacyjny nr 1 został dodatkowo podzielony na dwa odrębne zadania:

Odcinek 1A – Kłodzko – Bardo (bez węzła Bardo)

Odcinek 1B – Bardo – Ząbkowice Śląskie (z węzłem Bardo)

W zakres prac projektowych objętych aktualnym zamówieniem, po uzyskaniu Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zostaną opracowane 3 oddzielne Koncepcje Programowe wraz z PFU dla następujących odcinków drogi S8

Odcinek realizacyjny 1B – Bardo (z węzłem Bardo) – Ząbkowice Śląskie

Odcinek realizacyjny 2 – Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Odcinek realizacyjny 3 – Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Poniżej link do strony GDDKiA z informacją o złożeniu wniosku: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40920/Kolejny-wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-odcinka-S8-zostal-zlozony

Przebieg projektowanej drogi S8 na II odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na II odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na II odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Bobolice, Sulisławice, Ligota Mała, Niemcza, Kietlin, Przystronie.

Przebieg projektowanej drogi S8 na III odcinku realizacyjnym wariantu rekomendowanego

Informujemy, że w zakładce Mapy umieszczone zostały pliki pdf rysunków Planów Sytuacyjnych wariantu rekomendowanego na III odcinku realizacyjnym.

Wariant rekomendowany, to wariant zgłoszony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na III odcinku realizacyjnym wariant rekomendowany przebiega m.in. przez lub w pobliżu takich miejscowości jak: Łagiewniki, Trzebnik, Glinica, Jordanów Śląski, Stary Zamek, Olbrachtowice, Owsianka, Królikowice, Chrzanów.

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – odcinek nr 2

Informujemy, że w dniu 17.12.2020, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczęła postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice), odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki w wariancie WPR1.

Poniżej link do Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

obwieszczenie BIP S8 odcinek 2

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka realizacyjnego nr 2

Informujemy, że w dniu 20.10.2020, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla odcinka Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki – jest to odcinek realizacyjny nr 2.

Poniżej link do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39701/Wniosek-o-decyzje-srodowiskowa-dla-kolejnego-odcinka-S8-zostal-zlozony