Pomiary ruchu DK8

W dniu 25.04.2017 r. w ramach realizacji opracowania Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”, w zakresie Studium Korytarzowego, będą przeprowadzane pomiary ruchu w następujących lokalizacjach:

  • P1 – okolice włączenia DK8 w S8 (obwodnica Wrocławia – łącznik Kobierzyce)
  • P2 – DK8 przed przejściem granicznym (możliwie jak najbliżej granicy polsko – czeskiej w miejscowości Słone)

Przedmiotowe pomiary ruchu odbędą się od 06:00 25.04.2016 r. (wtorek) do 06:00 26.04.2016r. (środa) i dotyczyć będą:

  • 24-godzinnego pomiaru natężeń ruchu samochodowego na przekroju drogowym z rozróżnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej zgodnej z wytycznymi do pomiarów podstawowych,
  • pomiarów ruchu tranzytowego, w godzinach 06: 00 – 18: 00, z rozróżnieniem struktury kierunkowej oraz rodzajowej zgodnej z wytycznymi do pomiarów GPR dla dróg krajowych,

Na czas wykonywania pomiaru każde stanowisko pomiarowe będzie oznakowane znajdującą się bezpośrednio przy drodze tabliczką z napisem „Pomiar ruchu” wraz z numerem punktu pomiarowego.

Wyniki pomiarów będą podstawą do prawidłowego wykonania prognoz wielkości ruchu oraz określenia warunków ruchu odcinków międzywęzłowych i węzłów na projektowanych przebiegach drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław(Magnice) – Kłodzko.

Pomiary te również zostaną wykorzystane przy opracowywaniu analiz dotyczących ochrony środowiska, np. określenia wielkości hałasu i zanieczyszczeń powietrza.