Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2021r., znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.10, w sprawie przystapieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki, informujemy o rozpoczęciu w najbliższych dniach konsultacji społecznych w tej sprawie.

Konsultacje społeczne w ramach procedury wydawania DŚU będą trwały od dnia 12-07-2021 r. do dnia 10-08-2021 r. (włącznie). W tych dniach każdy może zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania do RDOŚ.

W trakcie trwania konsultacji wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy (w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), zamieszczoną na stronie internetowej w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia” – LINK oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.