Rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko dla odcinka realizacyjnego III Łagiewniki- Wrocław (Magnice)

Nawiązując do Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2021 r., znak WOOŚ.420.41.2020.JS.25,
w sprawie przystąpienia do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice), informujemy iż 6. maja bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy w/w odcinka drogi ekspresowej.

Uwagi i wnioski w tej sprawie można składać do dnia 4 czerwca 2021 r.

Od 6 maja do 4 czerwca bieżącego roku wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem oraz dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która to dokumentacja dostępna jest w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
oraz na poniżej stronie internetowej obwieszczenia:
LINK.

Przewiduje się następujące formy zgłaszania uwag i wniosków do postępowania:
– w formie pisemnej, do przesłania na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
– ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Zainteresowani, którzy chcą uzyskać dostęp do dokumentów proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numer tel: 71 747 93 00 lub drogą mailową na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania dokumentów (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00).

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, który jest składową wniosku o wydanie DŚU dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska, takie ja rośliny, zwierzęta, krajobraz oraz wpływu na zdowie i życie ludzkie. Każda zainteresowana tą kwestią osoba ma możliwość zapoznania się z w/w raportem i zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag. RDOŚ, na podstawie zgromadzonych materiałów i analiz, w DŚU wskaże wariant drogi S8 przeznaczony do dalszych prac w ramach Koncepcji programowej i ostatecznie do przyszłej realizacji oraz określi dla niego środowiskowe uwarunkowania, co oznacza m.in. określenie lokalizacji przejść dla zwierząt czy ekranów akustycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.