Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 13. października 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 12 października 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie w wariancie WPR4.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 68/2021, 90/2021 i 240/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Treść decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla ww. przedsięwzięcia udostępniono 13. października 2021r. na stronie BIP RDOŚ (http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Bardo – Ząbowice Śląskie.

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) o dł. ok. 14,1 km wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Bardo (połączenie z obecną DK 8),
– węzła Jaworek – w przyszłości: Ząbkowice Śląskie Południe (połączenie z DW nr 385).
Trasa w większości zostanie poprowadzona nowym śladem.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA

3 komentarzy dot. „Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

  1. Jak jest rygor natychmiastowej wykonalności to można już ogłaszać przetarg?
    Jeżeli nie, to w takim razie po co ten rygor? 🙂

      1. na kiedy planowane jest zakończenie Koncepcji Programowej? Będzie ona tworzona dla poszczególnych odcinków czy całości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.