Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku III Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Informujemy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 30 sierpnia 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny III Łagiewniki – Wrocław (Magnice) w wariancie WPR1 – rekomendowanym przez GDDKiA. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 246/2020, 63/2021 i 195/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Należy podkreśli, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice).

Pośród planowych prac na odcinku Łagiewniki – Wrocław (Magnice) wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– węzła Łagiewniki (połączenie z DW nr 384),
– węzła Trzebnik (połączenie z DK nr 8 i DK nr 39),
– węzła Jordanów Śląski (połączenie z DK nr 8, DP 2075D oraz DP 1989),
– węzła Owsianka (połączenie z DW nr 346),
– węzła Chrzanów (połączenie z DK nr 8 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8).
Ponadto na trasie odcinka objętej decyzją zaplanowano lokalizację:
– Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) – między węzłami Chrzanów a Owsianka
– oraz Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) – w obszarze węzła Jordanów Śląski.

Treść obwieszczenia decyzji dostępna jest pod poniższym adresem strony:
LINK

4 komentarzy dot. „Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku III Łagiewniki – Wrocław (Magnice)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.