Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem z 16. listopada 2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 16 listopada 2021 r., na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odcinek realizacyjny nr II Ząbkowice Śląskie Łagiewniki w wariancie WPR1.
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Od tej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Dane o wydanie decyzji, raporcie ooś i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, kolejno pod numerami: 379/2020, 135/2021, 268/2021 (www.ekoportal.gov.pl).
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia takiego zamiaru telefonicznie pod numerem: 74 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt.
W przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to istotny krok w kierunku realizacji inwestycji. Określa ono docelowy wariant, w którym będzie realizowana droga S8 na odcinku Ząbowice Śląskie – Łagiewniki.

Pośród planowych prac na odcinku Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki wyróżnić można m.in. realizację następujących węzłów komunikacyjnych:
– Ząbkowice Śląskie Północ (dawniej węzeł Bobolice), który połączy S8 z obecną DK8 oraz drogą powiatową nr 3165D,
– Niemcza – połączy S8 z obecną DK8.

Treść obwieszczenia i decyzji dostępna jest pod poniższymi adresami stron:
LINK1 RDOŚ,
LINK2 RDOŚ,
DECYZJA RDOŚ
oraz:
LINK GDDKiA.

2 komentarzy dot. „Wydanie decyzji środowiskowej dla S8 na odcinku nr II Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki

  1. Decyzje środowiskowe, postępowania, konsultacje, koncepcje programowe…. Czy ta droga ma powstać w tym stuleciu? Ile jeszcze będzie konferencji prasowych i obietnic. Ludzie na ta droge czekają już 20 lat. To nie jest wybudowanie stacji kosmicznej lotów na marsa. Samochodów na tej trasie przybywa. Ludzie giną. Dodajecie nowe artykuły z których nic nie wynika. Sztuka dla sztuki. Zakonczenie konecpcji programowej wraz z PFU zaplanowane jest na 2023 a potem harmonogram pojawi się z kolejnymi kwadracikami: Wstępne decyzje 2028 potem przejowanie nieruchomości 2035, Zmiana przepisów. 2045 przetargi itd. Czytam artykuły od 5 lat i nadzieja na powstanie tej drogi ulotniła się.

    1. Proszę najpierw zorientować się w jaki sposób projektuje się drogi, jak wygląda proces inwestycyjny, a potem wypisywać dyrdymały w internecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.