Zakres zadania

Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu jest wykonanie Opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”.

W ramach realizacji projektu, wykonawca przygotuje opracowania w zakresie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) wraz z pozyskaniem materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania STEŚ jest dostarczenie Zamawiającemu wszelkich informacji koniecznych do wyboru optymalnego wariantu trasy. Przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu trasy, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest również do przygotowania Koncepcji Programowej (KP) praz dostosowania wzorcowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) opracowanego przez GDDKiA do wymagań przedmiotowej inwestycji. Planowany czas realizacji zadania to 37 miesięcy.

Umowa na prace projektowe została podpisana 29 grudnia 2016 w siedzibie wrocławskiego Oddziału GDDKiA pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA reprezentowanym przez pełnomocników GDDKiA Oddział we Wrocławiu, a Halcrow Group Sp. z o. o. Oddział w Polsce, spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej CH2M.