Zebranie informacji w toku postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S8 na odc. Kłodzko – Wrocław (Magnice) – odc. realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie

Informujemy o kolejnym kroku ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w/w odcinka drogi S8.

Dnia 25 sierpnia 2021 r. opublikowano obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOOŚ.420.6.2021.AMA.13, w sprawie zebrania materiału dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S8 na odcinku Kłodzko – Wrocław (Magnice) odcinek realizacyjny I Kłodzko – Ząbkowice Śląskie, pododcinek IB Bardo – Ząbkowice Śląskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia w nim, że pismem z dnia 18 sierpnia 2021 r. Inwestor, w odpowiedzi na pismo tutejszego organu z dnia 9 sierpnia 2021r., znak: WOOŚ.420.6.2021.AMA.12, odniósł się do zagadnień poruszanych w trakcie konsultacji społecznych.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje, iż tutejszy organ zebrał materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie. Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, mogą zapoznawać się z w/w materiałem dowodowym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław w godzinach 8:00 – 14:00 oraz składać uwagi i wnioski do postępowania pod w/w adresem. Strony chcące uzyskać wgląd do akt proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie (na nr tel.: 71 747 93 00) lub drogą elektroniczną (pod adresem mailowym: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl) ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (z zakresu czasu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00).

Rozstrzygnięcie kończące przedmiotowe postępowanie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia jego udostępnienia w BIP). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dostępne jest pod poniższym adresem:
LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.